Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju zawodowego i osobistego Członków Stowarzyszenia oraz społeczeństwa, w tym przede wszystkim:

 1. Doskonalenie i rozwój zawodowy trenerów i coachów;
 2. Kształtowanie profesjonalnego wizerunku trenerów i coachów;
 3. Podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego członków Stowarzyszenia;
 4. Propagowanie  wysokiej jakości usług w zakresie treningów, szkoleń, konsultacji i coachingu;
 5. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz doskonalenia zawodowego trenerów i coachów;
 6. Obrona praw i interesów zawodowych członków Stowarzyszenia;
 7. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa;
 8. Propagowanie działalności gospodarczej i zasad gospodarki rynkowej;
 9. Kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje;
 10. Propagowanie zasad etyki zawodowej;
 11. Upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych;
 12. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki mających zastosowanie w kształceniu ustawicznym dorosłych;
 13. Wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 14. Ułatwianie nawiązywania partnerskich kontaktów.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie wewnętrznych szkoleń, prowadzenie audytu treningów lub konsultacji, stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i informacji;
 2. Tworzenie i realizację zewnętrznych szkoleń o charakterze kursu i szkoły promujących zawód trenera i coacha. Działanie kursów i szkół reguluje Zarząd;
 3. Prowadzenie regionalnych Klubów trenerów i coachów, których działanie regulują uchwały Zarządu;
 4. Promocję członków Stowarzyszenia na rynku;
 5. Określenie i propagowanie zasad etyki zawodowej oraz troskę o ich przestrzeganie;
 6. Inspirowanie aktywnego stosunku do pracy zawodowej;
 7. Integrowanie i wzmocnienie rozwoju rynku szkoleń i konsultacji poprzez tworzenie sieci współpracy, działania informacyjne;
 8. Stymulowanie bezpośredniej współpracy między klientami, a ośrodkami konsultacyjno-szkoleniowymi;
 9. Rozpowszechnianie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia, studiów i szkoleń, w tym zagranicznych oraz warunków ich podejmowania;
 10. Programowanie, organizację i prowadzenie różnorodnych form kształcenia oraz doskonalenia zawodowego;
 11. Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze szkoleniowym, informacyjnym oraz publicystycznym;
 12. Współudział w badaniach istotnych dla rozwoju regionalnego;
 13. Opracowywanie analiz, oceny oraz prowadzenie doradztwa dla różnych grup zawodowych, między innymi liderów, nauczycieli i doradców;
 14. Promocję i wspieranie przedsiębiorczości;
 15. Świadczenie pomocy w organizowaniu i rozwoju lokalnych grup działania;
 16. Prowadzenie szkoleń, inicjowanie i organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, kursów i warsztatów;
 17. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działania są zbieżne z celami statutowymi stowarzyszenia;
 18. Promocję działalności Stowarzyszenia w środkach społecznego przekazu oraz wobec podmiotów życia publicznego;
 19. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.